Privacyverklaring

Samen Laten Werken, gevestigd aan Johanna Nabererf 223 3315 HG Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Samen Laten Werken, Johanna Nabererf 223, 3315 HG Dordrecht. Telefoon: 06 – 422 787 71. Website: www.samenlatenwerken.nl

De directie van Samen Laten Werken staat in voor een correcte afhandeling van de gegevensbescherming bij Samen Laten Werken. De directie is te bereiken via info@samenlatenwerken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Samenlatenwerken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Samenlatenwerken verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Samenlatenwerken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Samenlatenwerken analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Samen Laten Werken verwerkt alleen persoonsgegevens als je daar toestemming voor gegeven hebt.
 • Samen Laten Werken verwerkt ook persoonsgegevens voortkomend uit de overeenkomst, waar sprake van is door de aankoop van één van onze pakketten.
 • Samen Laten Werken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samenlatenwerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Onze website heeft de intentie een platform te bieden waarin scholen of instanties ten behoeve van professionaliseringsdoeleinden gegevens verzamelen van personen die potentieel jonger zijn dan 16 jaar. In dit geval heeft de school of instantie toestemming nodig van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of die toestemming daadwerkelijk is verleend. Wij raden scholen of instanties dan ook aan bedacht om te gaan met de registratie van de gegevens van personen jonger dan 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samenlatenwerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerker, verwerkingsverantwoordelijke en verwerkersovereenkomst.
Wanneer scholen of instanties ten behoeve van professionaliseringsdoeleinden gegevens verzamelen van personen (leerlingen) en daarbij gebruik maken van het platform van Samen Laten Werken, is het een gezamenlijke verplichting zorg te dragen voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens. In dit geval is Samen Laten Werken ‘Verwerker’ en school/ instantie ‘Verwerkingsverantwoordelijk’ en zal op grond daarvan een Verwerkingsovereenkomst worden opgesteld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Samenlatenwerken neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samenlatenwerken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Samen Laten Werken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • We bewaren al je gegevens tot twee weken na het verzoek tot uitschrijving of het beëindingen van je dossier bij Samen Laten Werken. Daarna wordt je dossier geanonimiseerd.
 • We bewaren administratieve gegevens tot 7 jaar, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Samenlatenwerken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Samenlatenwerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Samenlatenwerken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Samenlatenwerken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer informatie over de cookies op onze website en in onze portal vind je hier. Zie voor een toelichting over cookies ook:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@samenlatenwerken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Samen Laten Werken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Samen Laten Werken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Samen Laten Werken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@samenlatenwerken.nl